คำชี้แจงจากผู้เรียบเรียง

พุทธธรรมฉบับย่อความ

                งานชิ้นนี้เริ่มต้นจากการที่ผู้เรียบเรียงได้มีโอกาสอ่านหนังสือพุทธธรรม ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แล้วเกิดความประทับใจ พร้อมกับรู้สึกทึ่งในคุณค่าของหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่ง สมกับที่ได้รับยกย่องให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงการพระพุทธศาสนาโลก ผู้เรียบเรียงแม้เป็นชาวพุทธโดยกำเนิด แต่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้

                เนื่องจากบันทึกนี้เดิมทีเป็นการย่อความเพื่อใช้ในการศึกษาของตัวผู้เรียบเรียงเอง ในขณะที่ทำการย่อนั้น ก็มีข้อความส่วนที่เป็นของผู้เรียบเรียงแทรกอยู่ด้วย โดยที่บางประเด็นเป็นส่วนที่บันทึกไว้เพื่อเตือนสติตนเองบ้าง บันทึกไว้กันลืมบ้าง เป็นการขยายความเพิ่มเติมด้วยความเห็นส่วนตัวบ้าง ผู้อ่านบางท่านอาจรู้สึกว่าเกะกะ ก็ขอเรียนให้ทราบว่าผู้เรียบเรียงเป็นเพียงผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาคนหนึ่ง ถ้าท่านอ่านโดยถือเสมือนว่าผู้เรียบเรียงเป็นกัลยาณมิตรของท่านคนหนึ่งผู้เรียบเรียงก็มีความยินดียิ่ง

                นอกจากบรรณานุกรมแล้ว ในเนื้อหาผู้เรียบเรียงได้ใช้แบบอักษรที่ต่างกัน 3 แบบ ในการอ้างอิงที่มาอย่างคร่าวๆ คือ 1) พระไตรปิฏก / 2) เนื้อหาหลัก / 3) เนื้อหาเสริมและความเห็นของผู้เรียบเรียง โดยส่วนที่ยกมาจากพระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐจะบอกอ้างอิงแบบ (ชื่อ, เล่ม/ข้อ) ส่วนที่เป็นของอาจารย์แต่ละท่านที่ไม่ได้ย่อมาจากหนังสือพุทธธรรมจะบอกอ้างอิงที่มาไว้

                อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงของผู้เรียบเรียงนั้นไม่สมบูรณ์ในหลายๆจุด ขอแจ้งให้ท่านผู้อ่านได้ทราบไว้ เช่น หลายแห่งยกพุทธพจน์จากหนังสือพุทธธรรมซึ่งเป็นการแปลโดยสำนวนของท่านเจ้าประคุณประยุทธ์ แต่เขียนอ้างอิงไปที่พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ, หลายแห่งเรียบเรียงโดยการใช้เนื้อหาของอาจารย์หลายๆท่านปนกับความเห็นส่วนตัวของผู้เรียบเรียงเองทำให้ไม่สามารถบอกอ้างอิงให้ชัดเจนได้ เป็นต้น นอกจากนี้พุทธพจน์ที่นำเสนอในการเรียบเรียง โดยมากเป็นการยกมาเฉพาะบางส่วนไม่ได้ยกเนื้อหาของบทนั้นมาทั้งหมด และบางบทผู้เรียบเรียงยังได้มีการย่นย่อเนื้อหาลงอีกด้วย ข้อนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะแจ้งให้ท่านผู้อ่านได้ทราบไว้

                ผู้เรียบเรียงต้องกราบขออภัยต่อครูอาจารย์หลายๆท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่นำเนื้อหาของท่านมาใช้โดยไม่ได้ทำอ้างอิงให้สมบูรณ์ และเรียนแจ้งให้ท่านทราบอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะท่านเจ้าประคุณอาจารย์ประยุทธ์ ซึ่งในการเรียบเรียงนี้ได้กล่าวมาแล้วว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ผู้เรียบเรียงได้ใช้หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย เป็นแกนหลักทั้งหมดในการเรียบเรียง ในส่วนตัวผู้เรียบเรียง รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่านมากเหลือเกิน แม้จะไม่เคยพบท่านโดยตรงเลย แต่ตัวผู้เรียบเรียงถือเป็นมงคลอันสูงสุดที่ได้มีโอกาสศึกษาผลงานของท่าน

                การเรียบเรียงนี้โดยมากเป็นเพียงการคัดลอก และย่นย่อเนื้อหาจากตำราต่างๆ น้ำพักน้ำแรงและสติปัญญาที่ใช้ในงานนี้จึงเป็นของเล็กน้อยอย่างยิ่ง ไม่อาจเทียบกับผลงานของอาจารย์ทุกท่านที่ผู้เรียบเรียงได้ใช้อ้างอิง อีกทั้งในส่วนของการเรียบเรียงอาจมีข้อผิดพลาดอยู่ไม่น้อย เนื่องมาจากความรู้ความสามารถ และสติปัญญาอันจำกัดของผู้เรียบเรียง ขอให้ท่านผู้อ่านพึงใช้วิจารณญานเลือกส่วนที่เป็นประโยชน์ไปใช้ตามสมควร

                เจตนารมณ์ของผู้เรียบเรียงมี 2 ประการ คือ ขัดเกลาจิตใจของตนเองและสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา ประโยชน์อื่นนอกไปจากนี้ผู้เรียบเรียงถือเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา หากท่านต้องการเผยแพร่งานชิ้นนี้ในรูปแบบใดก็ตาม ขอให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น

                ขอให้ร่มเงาแห่งพุทธธรรม ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า นำความผาสุกมาให้แก่ทุกท่าน

 

ปฐวี