1.25 หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน

หลักการบรรลุนิพพานพุทธธรรม

วิธีที่เป็นหลักใหญ่มี 2 อย่าง (ส่วนแนวทางการปฏิบัติโดยละเอียด ดูหัวข้อ มรรค 8)

  1. วิปัสสนามีสมถะนำหน้า : คือเจริญสมถะให้ได้ฌานขั้นใดขั้นหนึ่งก่อน แล้วพิจารณาองค์ธรรมในฌานนั้น ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดังพุทธพจน์
    “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุปฐมฌาน (หรือ ทุติยฌาน ฯลฯ), เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยู่ในปฐมฌานนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังลูกศร เป็นอาพาธ เป็นของสูญ เป็นอนัตตา, เธอยังจิตให้ยั้งหยุด จางคลายหายติดจากธรรมเหล่านั้น ครั้นแล้วเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นประณีต กล่าวคือ นิพพาน เธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้น (หรือ ทุติยฌาน ฯลฯ) ย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย” (ฌานสูตร, 23/240)
    การเจริญวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาท ในผู้ที่สำเร็จฌานสมาบัติ ทำให้โดยการปล่อยจิตออกจากอารมณ์ฌานนั้น แล้วน้อมจิตไปพิจารณาธรรมทั้งหลาย ซึ่งจะทำให้สามารถพิจารณาด้วยจิตที่ดำรงอยู่ในสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิ ทำให้บำเพ็ญวิปัสสนาได้สะดวก คล่อง สำเร็จผลง่าย ยิ่งฌานที่เป็นบาทสูงเท่าใด สมาธิจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาก็ยิ่งประณีตมั่นคงมากขึ้น ถือเป็นส่วนดีของการเจริญสมถะก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาภายหลัง
  2. สมถะมีวิปัสสนานำหน้า : คัมภีร์ปฏิสัมภิทามัคค์อธิบายว่า เบื้องแรกใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามสภาวะที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ครั้นเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตเกิดความปล่อยวางธรรมทั้งหลายอันปรากฏในวิปัสสนานั้น ขณะนั้นสมาธิเกิดขึ้น โดยจิตมีภาวะปล่อยวางนั้นเองเป็นอารมณ์
    กล่าวคือ เมื่อผู้ปฏิบัติใช้ปัญญาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกทางแล้ว จิตก็จะสงบ เกิดมีสมาธิตามมาเอง จนในที่สุดเมื่อถึงขณะที่บรรลุมรรคผล สมาธินั้นก็จะแน่วแน่สนิทเป็นอัปปนาสมาธิ อย่างน้อยถึงระดับปฐมฌาน (ท่านว่าอัปปนาสมาธิเช่นนี้ เกิดขึ้นแค่ช่วงมรรคจิต ผลจิตเท่านั้น)
    พึงเข้าใจว่าขณิกสมาธิ ซึ่งเป็นขั้นที่คนทั่วๆไปก็ได้กันมาบ้างแล้วในชีวิตประจำวัน จัดเป็นสมาธิอย่างน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำให้วิปัสสนาเริ่มต้นดำเนินไปได้ แต่ปราศจากขณิกสมาธิเสียแล้ว วิปัสสนาย่อมมีไม่ได้

     จะเห็นว่า ไม่ว่าจะเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะนำหน้า (สมถยาน) หรือเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนานำหน้าก็ตาม (วิปัสสนายาน) เมื่อถึงขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้น ทั้งสมถะและวิปัสสนา จะต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยกันเสมอไป เพราะโดยหลักการแล้ว สมถะและวิปัสสนาก็คือองค์ของมรรคนั่นเอง วิปัสสนาได้แก่ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ, สมถะ ได้แก่ องค์มรรคที่เหลืออีก 6 ข้อ