บรรณานุกรม

 1. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. แหล่งที่มา http://www.84000.org
 2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต). 2558. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ 42
 3. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 27
 4. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 34
 5. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต). แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม, รู้จักพระไตรปิฏกเพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้, อมฤต พจนา ฯลฯ. แหล่งที่มา เวบไซด์วัดญาณเวศกวัน http://www.watnyanaves.net/
 6. สมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว), สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2518. ปฐมสมโพธิ. พิมพ์ครั้งที่ 18
 7. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2539. สารานุกรมพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 2
 8. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). 2554. วิสุทธิมรรค ฉบับแปลไทย. พิมพ์ครั้งที่ 10.
 9. สุชีพ ปุญญานุภาพ. 2539. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 16
 10. สุชีพ ปุญญานุภาพ. 2541. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 2
 11. เสถียร โพธินันทะ. 2543. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ภาค1/2. พิมพ์ครั้งที่ 4
 12. เสถียร โพธินันทะ. ไฟล์เสียงการปาฐกถาธรรม
 13. คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ). หนังสือ ชุดปุจฉา-วิสัชชนา : ปฏิปัตติวิภัชน์ ปฏิปัตติวิภาค ปฏิปัตตินิเทศ ปฏิปัตติวิภังค์  ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
 14. รูปภาพทั้งหมดนำมาจากเวบไซด์ที่อนุญาตให้นำภาพไปใช้ได้ เช่น http://www.pexels.com ฯลฯ